Utmärkelser

Bestämmelser för utdelning av utmärkelse inom Lyckorna Golfklubb

 

Lyckorna Golfklubbs utmärkelser består av

 • Förtjänsttecken
 • Diplom

Förtjänsttecken utdelas i Guld.

Förtjänsttecken kan utdelas till medlemmar i Lyckorna Golfklubb eller till utomstående. Förtjänsttecken utdelas till:

 • Medlem som på förtroendepost utfört förtjänstfullt arbete.
 • Aktiv medlem för särskilt goda insatser klubben till fromma.
 • Medlem, utomstående person, klubb eller organisation på grund av prestationer som främjat klubbens anseende eller andra insatser av särskild betydelse för Lyckorna Golfklubb.

Förtjänsttecken i Guld kan utdelas till

 • Medlem som under 10 år eller mer verkat på förtroendepost och därunder uträttat ett aktivt arbete för klubben och som i hög grad vinnlagt sig om föreningens (klubbens) bästa.
 • Aktiv medlem för särskilt goda insatser såsom hemförande av svenskt mästerskap eller framgångsrik representation landslag eller motsvarande.
 • Medlem eller utomstående person, klubb eller organisation för utomordentliga insatser klubben och golfen till fromma i nationellt eller internationellt sammanhang.

Utmärkelse i form av diplom kan utdelas till

 • Medlem som utfört aktivt arbete av stor betydelse för klubben.
 • Aktiv medlem för förtjänstfulla insatser på distriktsnivå, t ex hemförande av DM.
 • Medlem eller utomstående person, klubb eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt bidragit ekonomiskt, materiellt eller på annat sätt till klubbens utveckling golfen till fromma.

Klubbens utmärkelser utdelas i samband med årsmöten eller jubiléer.

Beslut om tilldelande av klubbens förtjänsttecken i Guld fattas av styrelsen genom enhälligt beslut av samtliga för det aktuella året valda styrelsemedlemmar.

Förteckning över samtliga utdelade förtjänsttecken, men ej diplom, anges i klubbens medlemsförteckning varje gång denna publiceras.