Vackert öppningshål!

2021 var det 50 år sedan vi invigde 18-hålsbanan och 2021 invigde vi nya 1:an.

Den 28 maj 1971 slog Sven Tumba invigningslaget på 18-hålsbanan och i år firar vi invigningen av våra nya etta!

Bakgrundsinformation:
 
 
Arbetena med och runt nya ettan börjar närma sig slutet i maj 2011. Vi trodde att hålet kunde öppnas i första delen av juni, men det blev den 15 juni som en rad medlemmar inbjöds att slå ut på nya ettan. 
 
I början blir det spel med tvingande fri dropp på nytorvade och sådda ytor. Efter torvläggning krävs 2–3 veckors rotningstid innan gräset tål belastning.
 
Arbetet inleddes vecka 40 förra året under mycket blöta förhållanden och under hösten gjordes följande:
 • Ny green, nya tees och bunkrar
 • Rensning av ravinen
 • Ny bevattningsstam från pumphuset till Torget
 • Ny dräneringsstam från 13 genom 1:an till dammen
 • Ny transportväg
Efter påsk återupptogs arbetet igen med följande:
 • Höjning av fairwaysvackan
 • Nya tees hål 2 och 13
 • Färdigställande av transportväg och nybyggnation av golfbilsvägar
 • Kompletterande dräneringsarbeten
 • Nerplöjning av ny fairwaybevattning
 • Torvning av 2400 m² fairwaygräs
 • Torvning av 1400 m² runt bl a tees, green
 • Installation av liner (skiktbarriär) i bunkrarna
Arbeten som kvarstår är sand i bunkrarna, sprutsådd av semiruff samt frösådd av yttre ruff. Dessa kommer göras så fort markförhållandena tillåter, eftersom marken fortfarande inte bär på alla ytor.
 
Kostnaderna har i stort hållit sig till grundkalkylen från i höstas på 1,3 Mkr. För höstarbetena blev boende- och materialkostnaderna lite högre. Under våren har det tillkommit några extraarbeten, bl a nybyggnation av golfbilsvägar, nya tees hål 2 och 13, rensning av backen vid hål 1. När alla arbeten är klara och slutfakturerade kommer kostnaderna redovisas fördelade på följande delprojekt:
 • Hål 1
 • Vägar
 • Dräneringsanläggningen
 • Bevattningsanläggningen
 • Tees hål 2, 13 och 17
Nedre övningsgreen vid havet
 
För att få nya 1:ans green så lik de övriga greenerna torvades förutom gamla 1:ans green även odlingsgreenen och nedre övningsgreen vid havet. Övningsgreenen kommer sås om i början av juni. Förhoppningsvis kan denna tas i bruk igen 4–6 veckor efter sådd.
 
Vegetationsröjning
 
Under vintern har det gjort mycket arbeten enligt vegetationsplanen. Hela bäckområdet från 11:an ner till 10:an är genomgången. Resultatet har blivit en mer öppen bana med genomsikt mellan hål och mer havsutsikt vilket är trevligt. De trädslag som sparas är t ex ek och klibbal, medan björk tas ner. Mycket kvarstår, men nu är så pass mycket borttaget så eklandskapet kommer fram.  
 
Pollinatörer
 
Golfklubben har blivit inbjuden till kostnadsfri konsultation hur den kan underlätta för vilda pollinatörer (bl a vildbin) att klara sig. Denna kommer ske på banan 31 augusti. Stora arealer av naturlig äng har försvunnit i Sverige, vilket gjort att både födo- och boendesituationen blivit kritisk. Vi har redan påbörjat ett mindre projekt att få in ängsblommor i några ruffområden, t ex mellan 8:an och 10:e tee 49. Vi kommer troligtvis inom kort sätta upp insektshotell som en start.
 
Bankommitténs medlemmar
 
Under 2021 bestod bankommittén av Gösta Andersson, Anders Linder, Lisa Willman och Magnus Kreutz (ordf). Gösta som även är engagerad inom paragolfen kommer ha fokus på korthålsbanan, Lisa är kunnig inom flora och fauna samt hållbart miljöarbete. Anders och Magnus fokuserar på 18-hålsbanan och kommande projekt.
 
Bunkrar och tees
 
Klubben har som målsättning att renovera 2-3 bunkrar och 2-3 tees per år. Störst teefokus ska läggas på mätlängderna 55 (blå) och 49 (röd). Detta ska ske med den långsiktiga planen för totala mätlängden för respektive tee i åtanke. Arbetena ska helst ske i samordning med övriga insatser på banan. Samordning var anledningen till att nya tees byggts vid Torget.
 
Enkät om framkomlighet
 
Bankommittén har skickat ut en riktad enkät till medlemmar gällande framkomligheten på våra banor. Målet är att banorna ska vara väl framkomliga under hela året. Vi vill från dessa medlemmar identifiera problemområden för att sedan ta fram en åtgärdsplan. Underhåll av befintliga vägar kommer ske löpande.
 
Kommande projekt
 
De större projekt som ligger högst på prioriteringen är:
 • Problematiken med dammarna på 17 och 18. Stensättningen rasar emellanåt, det kommer med mycket sediment som måste tas om hand för att inte förstöra pumparna, vi behöver öka magasineringsvolymen mm mm. Vi kommer konsultera experter utifrån för en långsiktigt hållbar lösning.
 • Nya tees hål 7. Vi känner alla till säkerhetsriskerna mot 11:an. Nybyggnation av tees en bit åt höger är en trolig lösning. Detta kommer ge förutom en säkerhetsmässigt bättre situation även en fantastisk utsikt mot fjorden.   
Vill du komma i kontakt med bankommittén nås vi enklast på banutveckling@lyckornagk.se