Ny utvecklingsplan för Lyckorna golfbana

Vår golfbana är en stor angelägenhet för alla medlemmar. En vision för banan som är väl förankrad bland medlemmarna ger klubben en stor fördel i framtiden. En utvecklingsplan skulle även utgöra ett viktigt verktyg för klubbens fortsatta utveckling och skötsel av banan.

Bakgrundsinformation enkät 2019

Enkätundersökningen utförs i samarbete med företaget Quicksearch som tillsammans med banutvecklingsgruppen kommer att sammanställa och analysera resultatet. Sedan börjar arbetet med att ta fram förslag på åtgärder på både kort och lång sikt. Banutvecklingsgruppens uppdrag är att överlämna ett förslag som styrelsen ska presentera på höstmötet 2019.

2017 fick banarkitekten Christian Lundin uppdraget att ta fram en konceptuell Masterplan, en moderniserad version av Anders Amilons skapelse från 1967. Under 2018 bildades en ny banutvecklingsgrupp i syfte att jobba vidare med banutvecklingsprojektet med målsättningen att nå en bredare förankring bland medlemmarna. Medlemsenkäten som skickats ut till medlemmarna relaterar till den redan framtagna planen som därför går att ta del av nedan. Beskrivningen utgörs av det beslutsunderlag som presenterades i samband med årsmötet 2017 och måste läsas med årsmötesbeslutet 2018 i beaktande.

Årsmötesbeslutet 2018: Mötet beslöt att bifalla motionen om att upphäva beslutet från höstmötet 2017 om genomförande av Masterplan. Styrelsen ger den nytillsatta banutvecklingsgruppen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till långsiktig utvecklingsplan med tidigare nedlagt utvecklingsarbete som grund. Målsättningen är att förslag ska presenteras på nästkommande höstmöte.

Konceptuell Masterplan över Lyckorna golfbana framtagen 2017. Ta del av skisserna och tillhörande kommentarer längre ner på sidan. Observera att detaljerade skisser endast finns framtaget för sex av 18 hål. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Vatten och bevattning

En betydande del av Masterplanen är att ta hand om, lyfta fram och att skapa vattenflöden i form av vattenhinder och dammar med tydliga avgränsningar och vattenspeglar. Dammar och bäckar som skapas i den nya planen (totalt fyra stycken) blir viktiga reservoarer för bevattningen av spelytorna i framtiden. De två hålen som finns i fas 1 där vi idag upplever akut problematik med vattenföringen är hål 16 och hål 17. Planen för hål 16 innefattar att öppna upp en bäck med vattenspegel (där det i dag finns en befintlig stenkista som riskerar att rasa över tid) som löper till vänster om fairway och semiruff och som viker av mot hål 12 strax innan bunkerområdet framför green. Vid hål 17, säkras befintlig damm upp och utökas framför green. I fas 2 skapas en damm framför och till vänster om hål 4, samtidigt som den lilla dammen vänster om 5:ans green läggs igen. I fas 3 skapas en damm i anslutning till svackan framför 11:ans green som i sig flyttas ner till vänster för att möta dammen. Samtliga vattenhinder som skapas skall ha en stående vattenspegel med tydliga avgränsningar så att man redan från tee eller inspel ser att man verkligen är i ett vattenhinder.

Bunkrar och dränering

Totalt innebär Masterplanen att antalet bunkrar ökas från 34 till 51. Den största ökningen ligger under fas 3 där det bland annat är föreslaget en del förändringar i bansträckningen samt ett nytt hål. Förutom de visuella/estetiska och spelstrategiska skälen till bunkrarna i förslaget finns även skötselmässiga skäl till framförallt flertalet greenbunkrar och dess placeringar. För att förhindra inrinning mot greenerna dräneras vatten bort via de nybyggda bunkrarna. Tack vare de nya bunkrarna kommer både skötseln och andra ombyggnadsåtgärder runt greenerna att underlättas respektive undvikas. I fas 1 kommer totalt 16 bunkrar samt de 2 vid chip/uppvärmningsområdet att anläggas. I dag har dessa hål 13 bunkrar. Under fas 2 föreslås 8 bunkrar att anläggas/byggas om jämfört med de 6 bunkrar som finns på denna bansträckning i dag. Den allra största ökningen av bunkrar finns i fas 3, från dagens 15 till 27 bunkrar för denna bansträckning. De härrör sig främst från nybyggnationen av hål 8 (4 bunkrar) och det nya hål 9 med totalt 7 bunkrar. Även inramningen av hål 18 med 5 bunkrar mot dagens 2 är en tydlig ökning.

Tees

På samtliga hål kommer det att skapas fem fullvärdiga tees (61/svart, 58/vit, 55/gul, 48/blå samt 42/röd). Färgerna avser markeringarna på de olika skisser och översiktsbilder som presenteras i Masterplanen. Totalt kommer under de tre faserna att anläggas 27 helt nya teeområden. För fas 1 kommer det att byggas 12 fullvärdiga ytor för att inrymma de fem olika utslagsplatserna. Exempelvis kommer upphöjda tees att byggas vid 1:ans utslag för alla kategorier. Samtliga nya tees förses med modern bevattning.

Säkerhet

En annan viktig förbättring i Masterplanen är att ta hand om de säkerhetsaspekter som nuvarande utformning av banan har. Ett tydligt exempel som åtgärdas redan i fas 1 är att utslaget (tee 55, 58, 61) från 1:an som i vissas mun beskrivs som ”tokblint” (berör både banarbetare och spelare) byggs bort genom att tee flyttas fram så att man har tydlig överblick över hela spelytan fram till green. I fas 3 finns flera säkerhetsaspekter som åtgärdas. Exempelvis byggs svackan framför 11:an bort genom att dammen som nämnts ovan anläggs, toppen på 10:an skalas av så att man ser om ngn finns innan ravinen, 7:ans utslag flyttas österut och rätar ut hålet.

Framtida driftskostnader

Under informationstillfällena har flera gånger kommit upp frågan om fördyrande av den ordinarie driften och då inte minst förknippat med skötsel av bunkrarna. Christian Lundin och Niclas Hedlund har uppskattat att det handlar om 1 - 2 säsongstjänster för att sköta bunkrarna på ett tillfredställande sätt. Kostnadsökning bedöms uppgå till ca 250 000 kr för skötsel av 18 hål bunkrar enligt Lundins förslag (totalt 51 st. inklusive två i anslutning till uppvärmningsområdet). För fas 1 som innehåller 16 bunkrar blir det 31% av kostnaderna för driftsökningen, vilket innebär en ökning om drygt 77 000 kr efter det att Fas 1 är i drift, vilket i vårt scenario tidigast kan inträffa säsongen 2020. För Fas 2 & 3 är andelen bunkrar 16% respektive 53%, vilket i kostnader betyder ca 40 000 kr respektive 132 000 kr.

Övrigt

Som en effekt av flytten av 1:ans tee så skapas möjlighet att göra en större putting-green samt ett attraktivt chip- och bunkerområde i anslutning till entrén på banan. I anslutning till uppvärmningsområdet ger den befintliga allén en ny och inbjudande entré till banan.

Ny entré till banan och nytt övningsområde

Hål nr 1

Hål nr 13

Hål nr 14

Hål nr 15

Hål nr 16

Hål nr 17

Inspiration bunkerstil