Information från bankommittén
Hej!

Vi står mitt i en omtumlande period som påverkar oss alla på ett eller annat sätt, dels kanske personligen, dels som medlemmar i Lyckorna GK. Nedan finns lite information från oss i Bankommittén.

Vår greenkeeper Niclas kan konstatera att banan ser ut att ha övervintrat väldigt väl. Gräsytorna ser ovanligt bra ut för årstiden, och inga större vinterskador finns. Första fairwayklippningarna har gjorts. Under vintern har mycket slyröjning och trädbeskärning genomförts. På 11:an har bland annat två stora björkar vid kullen tagits bort, då de vuxit sig för stora. På 9:an har taggbusken beskurits och träd tagits ner. Detta gynnar spelbarheten men även för utsikten från klubbhusets balkong.

Under rådande omständigheter med stor osäkerhet vad gäller de ekonomiska förutsättningarna i kölvattnet av Corona-pandemin kommer de planerade investeringarna att skjutas på framtiden, tills läget stabiliserat sig. Grundtanken med årsrenovering av 2-3 tees och 2-3 bunkrar samt ombyggnation av hål 1 och 2 ligger kvar, men pausas. De dräneringsarbeten som akut behövde påbörjas under senhösten på hål 2, 9 och 10 kommer nu återställas med start 31/3. I samband med återställningen kommer även några ytterligare förbättrande insatser genomföras som helt ligger i linje med ”Styrdokument för banans utveckling”. I korthet innebär detta följande åtgärder:

Hål 2 På högersidan vid green har slänten blivit omskulpturerad för att minimera inrinning av vatten på greenytan. Vi kan redan se att detta givit gott resultat, då gräskvaliteten är bättre än någonsin för tiden på året. Lite ytterligare markarbeten kommer ske för att underlätta för regnvattnet att snabbt hitta ner i de nyanlagda brunnarna. 

Hål 9 Grundproblemet som finns är den stora vatteninrinningen som finns p.g.a. omgivande terräng. Ytterligare brunnar och dräneringsrör kommer läggas ner och detta kommer lösa de värsta symptomen, men löser inte grundproblemet, vilket dock kräver stora åtgärder. Greenområdet kommer bli lite omskulpturerat i samband med återställningen. Den största skillnaden kommer bli borttagandet av bunkern innan green. Detta innebär att hålet kommer bli lättare för spelare med högre hcp, men inte för de med lägre hcp, då greenen fortfarande kommer vara lika krävande. Hela greenytan kommer bli synlig från tee. Bunkern kommer ersättas av en svacka med en dräneringsbrunn i botten.

Frivilligt arbete

Har du möjlighet att göra en insats för klubben så blir vi tacksamma. Det kan gälla uppeldning av ris, målningsjobb, snickeriarbete med mera. Hör av dig till kansli@lyckornagk.se så kan säkert en lämplig arbetsuppgift delas ut.

När öppnar ordinarie tees och greener?

Vi kommer att öppna så snart vår greenkeeper anser att det är lämpligt med hänsyn till väder och andra omständigheter.

Bankommitté 2020

Bankommittén för 2020 består av personerna nedan. Vill du komma i kontakt med oss e-posta till banutveckling@lyckornagk.se så tar vi hand om dina synpunkter eller idéer.

Magnus Kreutz, ordf 

Katrina Almström

Anette Olofsson

Anders Linder