Kallelse till vårmöte
Härmed kallas till medlemsmöte (vårmöte) i Lyckorna GK. Mötet avhålls kl 19:00 den 27/5 i klubbhuset men pga rådande situation med Covid-19 virus så genomförs mötet enligt följande procedur:

1 Kallelse och dagordning mailas till medlemmarna (denna mail)

2. Senast en vecka innan mötet publiceras möteshandlingar på medlemssidor samt sänds via mail till medlemmarna.

3. Medlemmar kan via mail sända in stöd för eller eventuella invändningar mot ekonomisk redovisning, frågan om styrelsens ansvarsfrihet och valberedningens förslag till valnämnd för höstmötet. Alla svar och kommentarer måste sändas och vara klubben tillhanda senast kl 12:00 den 25/5.

4. Medlemmar som avstår att svara kommer betraktas som att man stöder de redovisade punkterna.

5. Styrelsen utser ordförande och justerare för mötet utan medlemmarnas röstning.

6. Fysisk närvaro på mötet är möjlig men begränsas till max. 20 personer för att vi ska kunna upprätthålla avstånd. Ingen servering av kaffe och bullar kommer förekomma på mötet.

Observera att bortsett från vissa formalia som val av justerare och ordförande som normalt röstas om så avser detta möte endast att godkänna ekonomisk redovisning för 2019, valberedningens förslag till valnämnd och ansvarsfrihet för styrelsen.

Det föreligger inga motioner från styrelsen eller medlemmar att behandla. OBS: Eventuella invändningar mot att mötet genomförs enligt ovanstående procedur kan sändas via svar på denna mail och måste inkomma kansliet senast fredag 8 maj kl 12:00. Ev. invändningar kommer beaktas och kan ev. påverka genomförandet.

Se i övrigt bifogad föredragningslista

Föredragningslista Vårmöte Lyckorna GK 2020 (1) | (pdf) | 420,3 KB