Kallelse vårmöte 2022
 

 

KALLELSE

Styrelsen Lyckorna Golfklubb kallar härmed till Vårmöte 2022.

Plats:           LyGK klubbstuga

Datum:        2022-05-31

Tid:               kl. 19.00

 

Årsredovisning och möteshandlingar kommer att finnas uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset senast en vecka innan mötet på klubbens hemsida under medlemssidor, samt på kansliet. Detta enligt stadgarna.

O s a före 2022-05-27 – till sara.gidlof@lyckornagk.se – då vi bjuder på fika.

 

Välkomna!

 

// Styrelsen

Vårmöte

FÖREDRAGNINGSLISTA

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • 3. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 • 4. Fastställande av föredragningslista.
 • 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 • 6. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 • 7. Styrelsens årsredovisning för det sist förflutna räkenskapsåret.
 • 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 • 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott                 respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 • 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 • 11. Val av två revisorer och två suppleanter för dem.
 • 12. Val av valnämnd.
 • 13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av medlem minst fyra veckor före mötet.
 • 14. Fyllnadsval till styrelsen.
 • 15. Övriga frågor.
 • 16 Mötets avslutande.