Bana

Banutvecklingsgruppen består under 2017 av Hans Johansson (styrelseledamot), Annette Olofsson, Niclas Hedlund (head greenkeeper), Håkan Larsson (greenkeeper), Stefan Bjurhoff (tränare) och Marcus Jonsson (klubbchef/VD).

Under 2017 har banutvecklingsgruppen på uppdrag av Lyckorna GK styrelse anlitat banarkitekten Christian Lundin för att ta fram en långsiktgt plan för 18-hålsbanan.

Banutvecklingsgruppens uppdrag är att: Kontinuerligt utveckla banan så att så att den i allt större grad uppfyller målsättningen att vara både möjlig och utmanande oavsett spelförmåga. Arbetet på banan skall bedrivas på ett sätt som främjar god arbetsmiljö och belastar naturen så lite som praktiskt möjligt.

För 18 hålsbanan: Fortlöpande trimma skötselrutiner för att förbättra finishen och golfupplevelsen för alla kategorier golfare. Ett forsatt fokus på greenerna och högre kvalitet på spelytorna. 

För korthålsbanan: Fortlöpande vidmakthålla kvalitén på korthålsbanans spelytor.

För driving-rangen: Fortlöpande se över säkerheten vid utslagsplatserna med tanke på såväl personal som utomstående utanför anläggningen. Förbättra kvaliteten på utslagsplatserna

För organisationen: Inom ramen för investeringsbudgeten säkerställa maskinparkens långsiktiga funktion.

Övrigt: Fortsätta och utveckla vårt miljöarbete. Utarbeta en underhållsplan för byggnader och fastighetsknuten teknisk utrustning. 

Utvecklingsprojekt 2017-2019, se PDF: Verksamhetsplan för banor och övningsområden Lyckorna GK.